Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Fashion Brows

§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród i wyróżnień dla

osób które zostały docenione (obdarowane) przez marke Fashion Brows

§2

1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, i firmom biorącym udział w imprezach

branżowych (targi, mistrzostwa, konferencje, zjazdy, spotkania, dni otwarte)

2. Nagroda i wyróżnienie będą przyznawane przez marke Fashion Brows osobom lub firmom wyróżnionym

przez marke Fashion Brows

§3

1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym i firmom za wysokie osiągnięcia we

współzawodnictwie na imprezach branżowych (targi, mistrzostwa, konferencje, zjazdy, spotkania, dni otwarte)

Za wysokie osiągnięcia uznaje się osiągnięcie w danej dyscyplinie co najmniej trzeciego miejsca w zawodach

które odbyły się w danym roku kalendarzowym na: targi, mistrzostwa, konferencje, zjazdy, spotkania, dni

otwarte.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy lub rzeczowy.

3. Wartość nagrody i wyróżnienia nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

brutto, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz.U Nr 200 poz. 1679 ze zm.), obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania

nagrody.

§4

Przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki należy do właściwości Fashion Brows

§5

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy własnej Fashion Brows na wniosek lub prośbę

organizatora imprez branżowych.

2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia mogą składać następujące podmioty: organizatorzy : targi,

mistrzostwa, konferencje, zjazdy, spotkania, dni otwarte.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę i wyróżnienie, b) nie uzupełnienia wniosku w

wyznaczonym terminie.

§6

1. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Fashion Brows zawiadamia nagrodzonego bądź wyróżnionego oraz

wnioskodawcę, informując o terminie i miejscu, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody lub wyróżnienia.

§7

1. Nie uznaje się reklamacji nagrody za wygrana lub wyróżnienie na imprezach branżowych.

2. Nagrody lub wyróżnienia nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Nagrodę lub wyróżnienie można w dowolnym momencie zwrócić do marki Fashion Brows.

4. Urządzenia i produkty uznane za nagrody lub wyróżnienia nie podlegają gwarancji.

5. Marka Fashion Brows w całości ustala zasady wykorzystania nagrody, wyróżnienia, bonu, vouchera .

6. Marka Fashion Brows ustala terminy wykorzystania nagrody, wyróżnienia, bonu, vouchera.

7. Marka Fashion Brows zastrzega sobie prawo do odbioru nagrody, wyróżnienia, bonu, vouchera jeżeli uzna

ze obdarowany danym prezentem działa na niekorzyść marki Fashion Brows, lub pomawia firmę Fashion

Brows na forach internetowych profilach prywatnych czy fun page, obdarowanego.

Dany regulamin reguluje zasady przyznawania nagród i wyróżnień przez make Fashion Brows nie podlega

negocjacji.

Produkt dodany do porównania.