REGULAMIN PROMOCJI

„Rajskie Rozdanie Fashion Brows, Nano Art, Sensi Gold – 2 w cenie 1”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Fashion Brows Aleksandra Wasik

Ul.swierczynska 45

25-418 Kielce

Nip 9591668503

2. Promocja skierowana do klientów sklepu www.fashionbrows.Eu

3. Promocja dotyczy zakupu pigmentow Fashion Brows Classic, Nano Art, SENSI Gold.

4. Zakup pigmentow można zrealizować poprzez sklep online www.fashionbrows.EU jak i bezpośrednio u

Organizatora, do której dane kontaktowe znajdują się pod adresem: www.fashionbrows.eu

5. Okres trwania Promocji: do wyczerpania zapasów.

6. Organizator Promocji może przedłużyć czas trwania Promocji.

7. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.fashionbrows.EU

8. Promocja realizowana jest za pośrednictwem sklepu

na stronie internetowej fashionbrows.eu

§3

REALIZACJA PROMOCJI

1. Warunkiem udziału w promocji jest

a) zakup pigmentow Fashion Brows Classic w cenie 210 zł brutto, Nano Art w cenie 260 zł brutto, SENSI Gold

w cenie 110 zł brutto w okresie trwania Promocji

b) wyrażenie chęci udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. W okresie obowiązywania Promocji Klient ostateczny kupuje na stronie

internetowej www.Fashionbrows.EU pigmenty 2 szt. różne kolory w cenie jednego danej serii,

3. Uczestnicy promocji mogą brać w niej wielokrotny udział pod warunkiem każdorazowego spełnienia

warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami specjalnymi obowiązującymi u Organizatora.

5. Klienci maja zakaz sprzedaży pigmentów objętych niniejszą Promocją określonych kodem partii, serii

promocyjnej,

6. Jezeli Organizator odkryje ze klient sprzedał pigmenty z partii promocyjnej określonych dana seria będzie

kierował sprawę na drogę sądowa w celu wyciagnięcia konsekwencji prawnych z racji złamania regulaminu

przez klienta.

7. Jako kolor dodatkowy klient może wybrać kolor z tańszej serii.

8. Jak zamawiać:

Klient płaci za kolor który chce zapłacić, kolor dodatkowy wpisuje w wiadomosci prywatnej do sprzedającego,

pod koniec zamowienia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż przez osoby trzecie oraz klientów

sklepu Www.fashionbrows.EU i nie uznaje zwrotów produktów nie zakupionych w

sklepie www.fashionbrows.EU

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w

materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać

się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny

sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie

jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym

zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z

rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy

prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Produkt dodany do porównania.